Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2020

Grip op regionale samenwerking

Gezien het grote belang van regionale samenwerkingsverbanden en de toenemende complexiteit van opgaven, vindt D66 het van belang om hier als gemeenteraad goed grip op de houden. Deventer heeft al kadernota verbonden partijen, maar juist de afgelopen jaren zagen we dat ontwikkelingen in Stedendriehoek en IJsselland niet gelijk opgingen en dat de raad soms te laat aan zet was om goed kaderstellend en/of controlerend te zijn. Dan kom je in een mopperstand. Dat wil je niet.

Op 7 oktober 2020 heeft de Deventer gemeenteraad ons initiatiefvoorstel unaniem aangenomen. Dit voorstel op initiatief van D66 en Gemeentebelang, in samenwerking met veel andere partijen, zorgt dat de rollen van college, de belangrijkste GR-organisaties en gemeenteraad weer even duidelijk zijn. Zonder het onnodig complex te maken en raadsleden in dubbelrollen te zetten. Gewoon simpele afspraken, zodat we het weer over de inhoud kunnen hebben.

We hebben er vertrouwen in dat dit onderwerp door onze regiogemeentes op vergelijkbare wijze wordt opgepakt met ondersteuning van de griffies.

Wat betekent het praktisch?

Voorgesteld wordt, in afstemming met de regiogemeenten:

 1. Per thema of samenwerkingsverband een Whatsappgroep op te richten.
 2. In samenspel met andere raden en GR-organisaties twee gemeen- schappelijke inhoudelijke bijeenkomsten per jaar te organiseren.
 3. De raadsgriffie opdracht te geven regionale afstemmingsoverleggen van griffiers proactief te gebruiken voor het afstemmen van data rond besluitvorming, ontmoetingen en het aanhaken van raadsleden.
 4. Het college opdracht te geven om:
  1. De Gemeenschappelijke Regelingen waarin Deventer participeert op te dragen 4 weken voor de regionale voorjaarsbijeenkomsten een kadernota aan te bieden. Ter voorbereiding van de eerstvolgende begroting.
  2. De besturen van de GR-en elke 4 jaar een meerjarenbeleidsplan te laten voorleggen aan de raad.
  3. De raad actief betrokken te houden bij de inrichting van het ‘dashboard’ (financieel beleidsmatig overzicht) Gemeenschappelijke Regelingen.
 5. De griffier opdracht te geven dit besluit ter kennis van de raden in regio IJsselland en Cleantechregio te brengen.