Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 juni 2020

Algemene beschouwingen juni 2020

Tijdens een bijzondere setting vergaderde de Gemeenteraad van Deventer in een 1,5 meter opstelling over de begroting. In de publiekshal van het Stadhuis was voldoende ruimte om alle raadsleden en het college een veilige zetel te bieden. Mede door de corona-crisis voorziene knelpunten was deze begrotingsbehandeling anders dan anders. Hieronder is de inbreng – zoals gebracht door fractievoorzitter Jan Schuring – door D66 Deventer integraal te lezen.

Voorzitter,

Het college heeft, met de huidige inzichten over de gevolgen van Corona, 3 boodschappen meegegeven aan de Raad.

  1. Omdat de begroting stevig en solide op orde was, kan Deventer een klap opvangen. Dit jaar en volgend jaar zijn er tekorten en schrijven we rode cijfers, daarna gloort er licht aan de horizon.
  2. Er hoeft er niet te worden bezuinigd op lopende en reeds begrootte investeringen in de meerjarenbegroting.
  3. Er is in 2020 en 2021 geen ruimte voor nieuw beleid.

 

Vanuit die 3 boodschappen en vanuit onze eigen politieke overtuigingen, wil D66 voor de komende begrotingsperiode vasthouden aan 3 ambities:

  1. Maximaal rendement halen uit investeringen binnen solide begrotingsregels.

Dankzij een solide begroting konden we een klap opvangen. D66 wil dus vasthouden aan de solide begrotingafspraken zoals vastgelegd binnen het coalitieakkoord. Laten we dus geen OZB-tarieven verhogen, geen weerstandvermogen verbranden etc. Zoals ondernemers tijdelijk steun kunnen krijgen, krijgt de gemeente -op zijn best- tijdelijk compensatie van het Rijk. Laten we met die compensatiebijdrage trachten de eigen broek op te houden en het doen met de middelen die we hebben.

Tegelijk moet Deventer zich ook uit de crisis investeren en de ambities vasthouden. Met alleen spaarzaamheid,  zuinigheid en niks doen worden we niet sterker. Dus ook ambitieus doorgaan met de voorgenomen investeringen in de meerjarenbegroting.  D66 wil de voorgenomen investeringen hooguit herprioriteren en faseren (een jaar eerder of later) vanuit twee criteria:

  1. Versterking van de Deventer economie
  2. Investeren in gezondheid

Dit leidt ertoe dat bv de aan de raad gepresenteerde ambities van het DEP hoge prioriteit houden. Die dragen immers bij aan het versterken van onze economie.

Wat betreft gezondheid; Corona laat ons zien hoeveel gezondheid ons waard is. Een gezonde leefstijl geeft geen garanties tegen ziektes, maar maakt ons wel weerbaarder. Investeringen in de openbare ruimte die uitnodigen voor bewegen (denk aan fietsen, wandelen, spelen) zijn voor D66 dus waardevol en houden voor ons op de meerjarenbegroting hoge prioriteit.

Met deze twee criteria kunnen we een maatschappelijk rendement halen uit een solide begroting.

  1. Doorpakken op een klimaatbestendig Deventer.

In de NRC vergeleek directeur prof Sleijpen van de Nationale Bank Corona met een meteoriet. Die geeft een schokgolf met grote impact. Maar de klimaatverandering is groter en te vergelijken met een trage botsing met een andere planeet. Dat overleeft geen levend wezen van deze planeet. Dus doorpakken met de klimaatadaptatie, het versterken van de biodiversiteit, met het energieplan en alle voorgenomen investeringen.

  1. Behoud van de culturele basisinfrastructuur in Deventer

De cultuursector die al in zwaar weer zat, wordt keihard geraakt door Corona en de 1.5 meter voorschriften.

De cultuursector is van grote betekenis is voor Deventer als aantrekkelijk gemeente om te wonen, werken en te verblijven. Mooi een stadscampus en Topicus-carrré, en DEP-plannen maar zonder schouwburg, zonder museum en zonder muziekonderwijs, komen die creatieve young professionals, de emigranten uit de randstad en de pensionados niet wonen in Deventer. Voor de fractie van D66 is het een uitgemaakte zaak dat we de culturele basisinfrastructuur overeind moeten houden. En vanzelfsprekend hoort het BWH daarbij!

Het lukt voor het zomerreces helaas niet om een raadsbesluit te nemen over hoe het verder moet met het BWH. Ik sprak gisteren de CDA-gedeputeerde Roy de Witte van cultuur die me vroeg waarom Deventer niet doorpakt met het BWH. Hij staat klaar om te helpen, maar er ligt geen plan. Tja, wat moest ik daar op zeggen….

Na het zomerreces komt het raadsvoorstel weer op tafel waarvan de bespreking in de recente raadstafel is geschorst. Wat gaat die bespreking brengen? Dat brengt me tot twee vragen aan het college;

1: is het college bereid om in dat opnieuw te agenderen raadsvoorstel ook vereenvoudigde varianten op te nemen met lagere investeringskosten. Opdat we meer opties hebben dan de drie nu peperdure varianten.

2: is het college bereid om ook te zoeken naar creatieve vormen van financiering (bv inpassen project binnen de gebiedsontwikkeling) en tevens (of vooral) ook te zoeken naar de mogelijkheden voor cofinanciering.

Voorzitter,

Na deze drie financiële ambities, sluit ik af met immateriële thema’s die D66 van grote waarde acht. Dat zijn voor ons de waarden “vrijheid en verdraagzaamheid” die niet in geld zijn uit te drukken.

De grenzen van de  vrijheid zijn de voorbije periode nadrukkelijk aan de orde gesteld. De noodverordeningen met de 1.5 meter beperkingen waren noodzakelijk voor de bescherming van onze gezondheid. De verordeningen zijn periodiek versoepeld, maar kwamen steeds ondemocratisch tot stand en we hadden daar als Raad geen invloed op. Er komt straks een wettelijke basis voor de aanpak op landelijk niveau. Hoe dat er ook uit gaat zien, D66 vindt dat we als lokale volksvertegenwoordigers nadrukkelijker geraadpleegd moeten worden bij de vormgeving van toekomstige maatregelen.

Verdraagzaamheid en tolerantie voor minderheden zijn voor ons minstens zo belangrijk. Na het zomerreces komen we zeker nog te spreken over de Zwarte Piet en over de bestrijding van racisme en discriminatie, maar op dit moment is er een actueel debat over de omgang met controversiële personen in onze vaderlandse geschiedenis. Daarom komen we juist nu, met andere fracties, met een motie vreemd waarmee we het college oproepen om die historie van context te voorzien.

Voorzitter, ten slotte,

bij waarden als vrijheid en verdraagzaamheid is goed onderwijs ook van cruciaal belang. Wat dat aangaat acht de fractie van D66 het een goede zaak dat de Marke is opgenomen in de meerjarenbegroting opdat er ook perspectief is voor de noodzakelijke verbouwing. Uiteindelijk vergt goed onderwijs, net als een volwaardige culturele basisinfrastructuur, ook een stevig stenen fundament.

Ik dank u voor uw aandacht.