Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 februari 2020

Stimuleer initiatieven van inwoners – Right to

In de raadstafel van 15 januari 2020 presenteerde een groep young professionals van DEV&TER hun bevindingen van het project right to bid/challenge/plan. Gemeente Deventer gaf de opdracht aan deze groep in het kader van de in het coalitieakkoord overeengekomen opdracht om beleid te ontwikkelen waarmee initiatieven van inwoners extra gestimuleerd kunnen worden.

Wat is ‘right to’?

‘Right to’ binnen de gemeente is het beleid rondom burgerinitiatieven en het omgaan met de energie die in de samenleving zit. Het is een middel waarmee het initiatiefrecht meer bij bewoners komt te liggen. Hoe hier mee om te gaan is voor veel gemeenten nog niet goed uitgedacht. Er zijn drie vormen van ‘rechten’ die voorkomen op gemeentelijk niveau:

  1. Recht om te bieden (right to bid): Als er publiek onroerend goed ongebruikt blijft of vrijkomt, dan heeft het collectief van buurtbewoners als eerste het recht om een bod uit te brengen;
  2. Recht om uit te dagen (right to challenge): Als bewonersgroepen denken dat ze een publieke taak beter of goedkoper kunnen uitvoeren dan het gemeentebestuur, dan hebben ze het recht de opdrachtgever ‘uit te dagen’ en de taak over te nemen;
  3. Recht om te plannen (right to plan): Als bewonersgroepen dit willen, kunnen zij het initiatief nemen om buurtontwikkelingsplannen op te stellen. Deze kunnen vervolgens onderdeel worden van gemeentelijke plannen voor gebiedsontwikkeling.

‘Right to’ in Deventer

In Deventer bestaan al diverse mogelijkheden voor inwoners om gebruik te maken van hun recht om de bieden, uit te dagen of te plannen. Via de wijkteams is het mogelijk om budgetten aan te vragen voor uiteenlopende zaken, bijvoorbeeld het overnemen van het onderhoud van een speeltuin, het vergroenen van een wijk of zelfs het meedenken over een lokale verkeerssituatie.

Het ‘right to’ in Deventer zou een mooie kapstok kunnen zijn voor beleid rondom het samenwerken met energie van inwoners die iets in hun eigen omgeving willen aanpakken. De kaders hiervoor zijn op dit moment nog beperkt en onbekend. Hier wil D66 Deventer graag verbetering in zien. D66 ziet de uitwerking van DEV&TER van ‘right to’ als een goede stap richting het formuleren van succesvol beleid om inwoners meer in positie te brengen.

Zie hieronder de animatievideo van DEV&TER over de mogelijke contouren van succesvolg ‘right to’ beleid:

Stimuleer initiatieven van inwoners – Right to

Hoe nu verder?

D66 Deventer wil graag met deze energie aan de slag. We zullen de komende tijd samen met andere partijen spreken hoe we de kaders zorgvuldig en laagdrempelig kunnen invullen om tot een succesvol beleid te komen. De fractie van D66 Deventer ziet de input van DEV&TER als springplank naar succesvolle burgerparticipatie en een betrokken gemeenschap.