Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 december 2019

Inzet op maat

Op 18 december 2019 heeft de raad de nota inzet op maat unaniem aangenomen. Er was veel lof voor wethouder Thomas Walder (D66) en zijn medewerkers over de inhoud van de nota en het zorgvuldige proces van totstandkoming.

Participatie naar vermogen

De nota beschrijft de nieuwe uitgangspunten voor de uitvoering van de participatiewet in Deventer. Er wordt meer dan in het verleden rekening gehouden met situatie van de mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Er wordt gewerkt met 4 klantgroepen: Matchen, Groeien, Faciliteren en Zorgen. Voor de laatste groepen is eerst rust en bestaanszekerheid nodig, voor vrijwilligerswerk of een andere bijdrage aan de samenleving reëel is. Stress sensitief werken wordt dat genoemd. De eerste groepen worden individueel ondersteund naar betaald werk door scholing en begeleiding. Er worden daarvoor ook nieuwe leerwerktrajecten opgezet in kansrijke sectoren, zoals IT en horeca.

Dankzij vragen van fracties GroenLinks en D66 tijdens de raadstafels, is er expliciete aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking.

Uitvoering

De uitvoering vraagt een omschakeling van de medewerkers van Deventer Werktalent en van de sociale teams. Vandaar dat er een uitvoeringsprogramma gemaakt is voor de nieuwe afstemming. Die is volgens D66 erg nodig, omdat er bij de doorontwikkeling van de sociale teams ook al veel in beweging is.

Maatwerk lijkt het toverwoord en we moeten zeker de professionals de ruimte geven om de goede dingen te doen voor de client. Maar onderlinge intervisie en monitoring door de gemeente blijven nodig om maatwerk ook rechtvaardig en effectief te houden.

In de nota staan een aantal indicatoren benoemd, die worden nog uitgewerkt (met de raad) bij het opstellen van de verordening in 2020.

Een stuk als Inzet op Maat is nooit af, maar laten we nu meters maken en in gesprek blijven over de ervaringen. Ambitie genoeg!