Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 november 2019

Algemene beschouwing november 2019

Woensdag 13 november was er weer het jaarlijkse ritueel van de begrotingsbehandeling. Een dag lang vergaderen over vele moties en amendementen. De fractie van D66 heeft zich ook dit jaar weer beperkt tot enkele prioriteiten. De begroting is met kunst en vliegwerk sluitend gemaakt dus was er weinig tot geen ruimte voor extra wensen zonder dekkende middelen. Onze prioriteiten lagen dit jaar bij drie onderwerpen waarvoor we met amendementen en moties zijn gekomen.

 

  1. Behoud van het speelgoedmuseum. Het college stelde het voorjaar met de cultuurvisie voor dit museum te sluiten. Daartegen kwamen we in verzet en kwamen dit voorjaar met amendement om drie varianten uit te werken. Deze uitwerking is nu klaar en maakt duidelijk dat het speelgoedmuseum binnen het financiële kader open kan blijven in het huidige en te verbeteren pand. Het college kwam toch wederom met hetzelfde voorstel dus kwamen we met amendement om het museum toch open te houden.
  2. Een motie die het college oproept met een plan van aanpak te komen voor een eerlijke en evenwichtige manier van verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.
  3. Een motie die vraagt om een duidelijk beleidskader voor het fietsbeleid. Een kader dat richting geeft om fietsprojecten te prioriteren en dat als maatstaf kan dienen om te zien of projecten het gewenste effect opleveren.

Om een lang verhaal kort te houden; deze amendementen en moties konden rekenen op een brede meerderheid binnen de raadsvergadering. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee omdat ze bijdragen aan een aantrekkelijker Deventer. Het amendement speelgoedmuseum heeft de krantenkoppen weten te halen. Dit onderwerp leeft echt in Deventer dus mooi dat we hier verschil konden maken.

Op deze website leest u meer over de amendementen en moties die we hebben ingediend. Hieronder de tekst van onze fractievoorzitter Jan Schuring zoals hij die uitsprak bij de algemene beschouwingen bij de begroting. Elke fractievoorzitter krijgt 5 minuten spreektijd om de eigen partijlijn te markeren.

Algemene beschouwing november 2019

Lees hieronder de gesproken tekst:

Voorzitter,

 

Ondanks financiële tegenvallers is het gelukt om de gemeentelijke uitgaven in balans te houden met de inkomsten en presenteert het college een sluitende begroting. De fractie van D66 is ingenomen met dit financiële resultaat en zal vol overtuiging instemmen met deze begroting. Dit met de kanttekening dat we op 1 programma met een amendement, en bij 2 andere programma’s met een motie komen. Ik zal dit toelichten.

 

Maar laat ik beginnen te vertellen wat de fractie van D66 drijft in haar deelname aan deze coalitie. Ons motto bij de campagne was dat Deventer ambitieuzer mag zijn. Deventer barst van het talent en heeft veel potentieel. Maar we stonden begin 2018 niet op de juiste plaats in de benchmarklijstjes van de atlas Nederlandse gemeenten. We halen nog niet het beste uit Deventer naar boven. Met nog teveel inwoners afhankelijk van financiële en andere ondersteuning, teveel leegstaande winkels en kantoren, een te traag tempo van de verduurzaming en teveel culturele instellingen met een onzeker toekomstperspectief.

De uitslag maakte het mogelijk dat D66 kon deelnemen aan de coalitie en meestuurt om Deventer ambitieuzer te maken.

 

Deze coalitie is nu 1,5 jaar met lef en liefde in de weer om Deventer ambitieuzer te maken. We stijgen weer op de relevante lijstjes van gemeenten. De begroting bevat veel investeringen die Deventer nog aantrekkelijker maken. Ik noem projecten zoals:

  • De voorgenomen herinrichting van de drie pleinen GK, Stromarkt en Nieuwmarkt.
    • Komend jaar nemen we een besluit over welk ontwerp wordt uitgevoerd
  • Diverse plannen in het uitvoeringsprogramma Economie. Zoals de stadscampus en plannen om de binnenstad aantrekkelijk te houden. Halfjaarlijks gaan we de voortgang bespreken.
  • Het energieplan. Wijk voor wijk en dorp voor dorp pakken we de verduurzaming van Deventer aan.
  • Het sociaal domein. We verbeteren de ondersteuning van thuiszittende inwoners op weg naar werk en investeren in preventie en vroegsignalering om inwoners zo goed mogelijk in staat te blijven stellen zichzelf te kunnen helpen en niet afhankelijk te worden van zorg.

Ik kan nog even doorgaan met het noemen van aansprekende investeringen. Voor D66 is het heel belangrijk dat we raadsbreed het gesprek over de meest passende aanpak aangaan en ruimte blijven geven voor de goede ideeën vanuit onze gemeente. Raad en college hebben de wijsheid niet in pacht.

 

Voorzitter

Dan de toelichting op de amendementen en moties. Vanavond hakken we met het amendement over het speelgoedmuseum de finale knoop door over de toekomst van het speelgoedmuseum en mijn fractie hoopt dat we dit hoofdstuk na vanavond voor jaren kunnen sluiten. Een blijvend speelgoedmuseum in een vast pand geeft toekomstperspectief om op voort te bouwen en helpt bij de ambities van Deventer als boeiende beleefstad.

 

Met de motie over de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed willen we zeker stellen dat er een gemeentebrede aanpak komt van de verduurzaming van het vastgoed met een financieringswijze die leidt tot een eerlijke verdeling van de verduurzamingskosten. Onze inwoners willen ook niet dat lage inkomensgroepen in oudere minder duurzame woningen zwaarder worden aangeslagen voor de verduurzaming van de huizen dan de beter gesitueerden in nieuwere beter geïsoleerde huizen. Goed voorbeeld doet volgen en daartoe roept de motie op. Eerst meer inzicht in dit onderwerp om eventueel andere bekostigingsystematieken op te baseren.

 

Met de motie over de  strategische uitwerking van de fietsambities vragen we om een concretisering van de ambities voor de fiets. We hebben mooie maar nog abstracte fietsdoelen geformuleerd in onder andere de omgevingsvisie en het gezondheidsplan. Daarnaast hebben we gedetailleerde concept uitvoeringsprogramma’s. Maar D66 mist een tussenstuk. Een fietsstrategie moet dat missende tussenstuk worden zodat we periodiek kunnen vaststellen of en hoe concrete fietsprojecten bijdragen aan de doelen in die fietsstrategie.

 

Voorzitter, ik rond af.

We willen de talenten en het potentieel van Deventer beter benutten. Dat wel binnen helaas strakke financiële kaders. Mijn fractie is vandaag kritisch op het geven van steun aan moties en amendementen waarvan de budgettaire consequenties onduidelijk zijn. We streven naar vaststelling van de begroting zoals die er ligt, behoudens het amendement over het speelgoedmuseum. Zodra de financiële kaders in de toekomst ruimer worden, hecht de fractie van D66 aan versnelling van de herbouw van de vmbo de Marke en het verruimen van de ambities voor Deventer als boeiende beleefstad.

 

Link naar het videoverslag: https://deventer.notubiz.nl/vergadering/568910/Raadsvergadering%3A%20Begroting%20vanaf%2015.00%20uur%2013-11-2019