Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 oktober 2019

Doorontwikkeling grondstoffenplan

Ieder jaar behandelt de gemeenteraad het grondstoffenbeleid (voorheen afvalbeleid). De gevoerde discussies over dit onderwerp gaan met name over de tarieven. Dit jaar bepaalt de raad of we enkel het huidige beleid handhaven of dat het tijd is om het beleid door te ontwikkelen. De fractie van D66 Deventer heeft in ieder geval een aantal concrete voorkeuren om het huidige beleid te vernieuwen.

Tariefstijging valt mee

Het uitgangspunt van het grondstoffenbeleid in Deventer is dat het ophalen en verwerken van grondstoffen kostenneutraal moet gebeuren. Dat betekent dat kosten gedekt moeten worden uit de tarieven die door inwoners in Deventer betaald worden. Dat gebeurt door een combinatie van een vaste heffing en een variabel bedrag. Bijvoorbeeld voor elke keer dat de grijze bak buiten gezet wordt of wanneer meer dan 100 kilo grofvuil naar het Recycleplein wordt gebracht.

Dat de tarieven komend jaar omhooggaan is helaas niet te voorkomen. Landelijk is besloten de belasting op het verbranden van restafval fors te verhogen. Omdat Deventer vooroploopt in het scheiden van afval valt de stijging hier relatief gezien mee in vergelijking met andere gemeenten. De vraag is natuurlijk wel op welke manier we deze kosten op een eerlijke manier doorbelasten en hoe we dit combineren met het doorontwikkelen van het grondstoffenbeleid in Deventer.

Doorontwikkelen huidig beleid

Wat D66 Deventer betreft is het huidige diftar-systeem (gedifferentieerde tarieven) waarbij men betaalt voor het aantal keren aan de weg zetten van de grijze container waardevol en moet dit in grote lijnen behouden blijven. Ook het beperkte aantal kilo’s vrije stort is wat D66 Deventer betreft een goed uitgangspunt. Wel wil D66 een doorontwikkeling om te zien hoe nog beter kan werken.

  1. Betere voorlichting = zuiverder reststromen

De verschillende afvalstromen blijken minder zuiver te worden. Met name het restafval bevat steeds vaker GFT of PMD-verpakkingen. Door in te zetten op voorlichting kan de gemeente het percentage goed gescheiden afval verhogen wat uiteindelijk weer zal leiden tot minder restafval dus minder kosten (of in een ideaal geval zelfs opbrengsten) voor de grondstofstromen. Bovendien besparen inwoners direct door de grijze bak minder vaak buiten te zetten. Op plekken waar scheiden van GFT en/of PMD moeilijker is zou naar alternatieve methoden gezocht kunnen worden.

  1. Pilots met omgekeerd inzamelen

Geen grijze afvalbak meer naast je huis maar een (ondergrondse) container in de buurt. Wat D66 Deventer betreft wordt er snel gestart met een proef om omgekeerd in te zamelen in een aantal wijken. De verwachting is dat bij omgekeerd inzamelen er kritischer gekeken wordt wat restafval is en wat niet. Zeker als de andere grondstoffen nog wel aan huis opgehaald worden. Uiteraard is het belangrijk om hierbij de zuiverheid van de grondstoffenstromen in de gaten te houden.

  1. Meenemen kilo’s vrije stort naar volgende jaren

D66 wil laten uitzoeken of het ongebruikte aantal kilo’s vrije stort per jaar meegenomen kan worden naar een volgend jaar of volgende twee jaar. Om voor inwoners een incidentele piek beter af te vangen, zou het (beperkt) meenemen van ongebruikte kilo’s naar een volgend jaar of volgende twee jaar een aangename oplossing kunnen zijn. Wat D66 Deventer betreft is het beperkt bewaren van het aantal kilo’s een eerlijke en servicegerichte manier voor het storten van grofvuil. Op deze manier blijft het principe ‘de vervuiler betaalt’ nog steeds overeind. Dit zou kunnen zorgen voor een afname van illegale stort in de openbare ruimte.