Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 juli 2019

Voorjaarsnota 2019

Raadzaal Deventer

Op 3 juli stond op de voorlaatste raadsvergadering voor het zomerreces de voorjaarsnota op de agenda. De voorjaarsnota is een belangrijke nota ter voorbereiding van de begroting die eind dit jaar wordt vastgesteld. Het is te zien als het boodschappenlijstje (voorjaarsnota) voor het menu (begroting) dat wordt opgediend. Het is een belangrijk document voor de Raad om vast te stellen of om juist wijzigingen aan te brengen. En de raad heeft zich flink ingespannen om wijzigingen aan te brengen in de voorjaarsnota; er waren 33 moties voorbereid om grote of kleinere accenten aan te brengen. Nadat eerst alle fractievoorzitters in max vijf minuten aangaven wat de hoofdpunten waren van de fracties, volgden er dus 33 korte tot iets langere debatten. Het was een lange dag van 14.00 tot 22.30 uur.

Als fractie van D66 kozen we er bewust voor om dit jaar geen moties in te dienen. Na het eerste jaar van deze coalitieperiode is er geen reden om accenten aan te brengen maar wel om de koers op economie en duurzaamheid vast te houden. We wachten liever op de concrete beleidsplannen die komen en zullen tot dat moment wachten met eventuele moties. We hebben wel enkele moties van andere fracties mede-ingediend of gewoon gesteund. Hieronder een vogelvlucht van de moties. Over (1) Wijken), (2) Milieu en leefomgeving, (3) Onderwijs en (4) overig.

 

1.     Deventer wijken

In de Voorjaarsnota en de weken ervoor is in de raad veel gesproken over de Deventer wijken. We maken ons als D66 sterk voor een versterking van de functie van de sociale teams en het opbouwwerk en het meer combineren van voorzieningen in de wijken. Dat vraagt deels om nieuw beleid en daarvoor moet ander geld vrijgemaakt worden. Welke keuzes werden er gemaakt door het college en hoe stonden en staan wij daar in?

 

Korting wijkbudget

Er was een korting op de budgetten van de sociale wijkteams voorgesteld omdat het budget al jaren niet volledig gebruikt wordt. Daar kwamen veel vragen en klachten over. Hoewel er genoeg budget is voor alle wijken samen, is er in sommige wijken niet voldoende budget en blijft er in andere geld over. Hoewel het in theorie mogelijk is om te schuiven, is de ervaring van de wijkteams dat dat niet makkelijk is of niet bekend is. De beleving is dus anders. Dat frustreert de activiteiten en het enthousiasme onnodig. Vandaar dat de raad unaniem een motie heeft aangenomen waarin we het college oproepen dat beter te organiseren (en te communiceren). Verder willen we als raad niet gaan. Het hoe laten we graag aan de experts over.

 

Buurtmakerij

Voor 2020 wordt 200.000 Euro beschikbaar gesteld voor buurtmakers. Dat zijn een soort tijdelijk stoottroepen naast de opbouwwerkers, die aan de slag gaan in een aantal buurten in o.a. Rivierenwijk, Voorstad en Zandweerd. We vinden dat -in aanloop naar meer duidelijkheid over de totale sociale wijkaanpak in 2020- een goed idee. We verwachten dat er extra buurt- en wijkprojecten uit voortkomen die de sociale cohesie versterken. We moeten dan dus wel in de gaten houden dat de wijkbudgetten op termijn voldoende blijven en dat deze buurtmakers goed werk leveren.

 

DeventerWijzer

De Deventer bibliotheek is uitvoerder van de nieuwe digitale sociale kaart, met alle informatie over wijk, jeugd en WMO. Ook professionals in de wijken en aanbieders van zorg maken er dankbaar gebruik van. Deze wijzer is net dit voorjaar opgestart. Als D66 vonden we het te vroeg om nu al heel fors te bezuinigen hierop. Op termijn is dat wellicht wel mogelijk, maar nu eerst op stoom komen. Daarom dienden we deze motie mede in. Deze werd met een meerderheid van stemmen aangenomen.

 

Het normale leven versterken

Deventer richt zich terecht steeds meer op preventie. Bij WMO, gezondheid, jeugd, participatie. Dat klinkt (en is) goed, maar moet ook betaald kunnen worden.

Dat betekent dat we het op termijn dichterbij -waar mogelijk in de wijk- moeten houden en meer activiteiten (en potjes) moeten combineren. De kunst is om dat vorm te geven. Nieuw beleid op vele terreinen is in de maak. Dat vraagt wat van de professionals in de wijken, van de online informatie, maar ook van ons als Deventenaren.

 

2.     Milieu en Leefomgeving

Elk jaar komt het onderwerp afvalverwerking weer langs. Dit jaar met moties voor cameratoezicht bij ondergrondse containers en het buitengebied, en een motie voor hogere stortingsrechten bij verhuizing. Beide moties kregen geen steun (ook niet van ons) en zijn verworpen.

Parkeren komt ook elk jaar terug. Dit jaar een motie van het CDA om de parkeertarieven voorlopig niet te verhogen. Verder waren er twee moties om circulair bouwen meer te stimuleren, een motie om te kijken welke kleinschalige verkeermaatregelen al mogelijk zijn in de Oldenielstraat (vooruitlopend op een mogelijke zware ingreep) en een motie om een ontwerpvoorstel te laten maken voor de Brink in Bathmen. Afgezien van de motie over parkeertarieven zijn al deze moties (met onze steun) aangenomen.

 

3.     Onderwijs

De VMBO school de Marke is hoognodig aan een modernisering toe. Het college had voor de verbouwing 10 miljoen opzij gelegd, maar de totale bouw is nu geraamd op het dubbele bedrag. In de voorjaarsnota gaf het college noodgedwongen aan dat er jaren gewacht moest worden tot ca 2024 met de verbouw omdat er nu onvoldoende geld beschikbaar is. Als coalitiepartijen waren we hier al niet gelukkig mee omdat we de leerlingen geen jaren kunnen laten wachten. Het college had daarom een week geleden al een raadsmededeling gestuurd dat er alsnog extra moeite wordt gedaan om de verbouw eerder mogelijk te maken. De motie vanuit de oppositie om het college tot haast te manen en in de begroting eind dit jaar voor dekking te zorgen, ging niet alleen verder dan wat financieel mogelijk is, maar ging ook voorbij aan de grote urgentie die het college nu al geeft aan deze school. Voor alle fracties is het een uitgemaakte zaak dat de verbouw zo snel mogelijk van start kan gaan. De motie van de oppositie deed voorkomen alsof zij dat nog belangrijker vonden. Daarom werd de motie verworpen.

 

4.     Overig

Diverse moties waren gericht op het voorkomen van enkele bezuinigingen die nodig waren om enkele tegenvallers op te vangen en geld voor nieuw beleid vrij te maken. Onze fractie was daar niet voor omdat er dan geen geld vrijkomt voor het nieuwe beleid voor economie en duurzaamheid. Enkele moties zijn door het debat aangepast (bezuiniging daardoor niet aangetast) en andere zijn verworpen. Per saldo blijft daardoor het geld voor nieuw beleid beschikbaar.

Een motie (mede door ons ingediend) om binnen het (extra) geld voor Deventer Evenementen extra aandacht (budget) te besteden voor wat jongeren wensen, heeft een meerderheid gekregen.

Een motie om een Stadstroubadour voor 2 jaar als pilot uit te proberen heeft het nipt gehaald. Hoewel cultuur altijd onze steun krijgt, hadden we hier tegen gestemd omdat we twee weken eerder al met succes hadden gestreden om de cultuurvisie om te buigen. In het culturele veld is al zo’n grote schaarste aan middelen waarbij elk dubbeltje 3 keer moet worden omgedraaid, dat we dit “extraatje” nu eigenlijk ongepast vonden. Nu de motie toch is aangenomen hebben we de Stadstroubadour veel succes gewenst met de pilot.

 

De uitgesproken tekst bij de algemene beschouwing is te lezen via deze LINK

En via deze LINK kunnen liefhebbers de opname van de ruim 8 uur durende behandeling nog eens rustig terug kijken 😊.

 

De fractie van D66

Jan Schuring                    Fractievoorzitter en woordvoerder bestuur, economie en cultuur

Gerry Stegeman             Raadslid en woordvoerder Sociaal Domein en onderwijs

Wouter Holtslag             Raadslid en woordvoerder Leefomgeving, milieu en ruimtelijke ordening