Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 juni 2019

Inzet D66 op wijziging Cultuurvisie groot succes

De inzet van D66 op het cultuurdebat heeft vruchten afgeworpen. Door intensief samen te werken met diverse partijen en raadsbreed de eigen kijk op zaken te presenteren heeft D66 een flink aantal wijzigingen weten door te voeren op de voorliggende cultuurvisie.

 

 

Tumultueuze start debat

Het debat over de cultuurvisie is zeer tumultueus verlopen. De oppositiepartijen (minus de ChristenUnie waarvoor hulde) meenden het culturele veld een goede dienst te bewijzen door weg te lopen bij aanvang van het slotdebat dat de gemeente al zolang bezig houdt. Twee argumenten werden daarvoor gebruikt. Het eerste argument betrof de opgelegde geheimhouding over een subthema binnen de cultuurvisie, waardoor men niet vrijuit kon spreken over de visie. Het tweede (niet benoemde) argument leek belangrijker; de oppositie kon het niet waarderen dat de coalitie al wekenlang intern op zoek was naar een oplossing voor de interne menings­verschillen waardoor de oppositie zich buitenspel voelde staan. D66 snapt dat dit vervelend was voor veel fracties, maar het is ook een volstrekt normaal verschijnsel in de politiek dat een democratisch gekozen coalitie graag eensgezind naar buiten treedt. Soms duurt het even voordat dat lukt. D66 heeft verschillende moties en een amendement twee weken geleden naar alle oppositiepartijen gemaild, maar nauwelijks commentaar gekregen. D66 vond het weglopen van de oppositie een schoffering voor het aanwezige culturele veld dat graag wilde weten hoe de besluitvorming over de cultuurvisie zou aflopen. De coalitiepartijen plus ChristenUnie besloten zich niet te laten gijzelen door een weglopende oppositie en hebben het debat voortgezet.  Een verloop dat vast nog een staartje zal krijgen.

Speelgoedmuseum en Burgerweeshuis behouden perspectief

De fractie van D66 heeft zich sinds het verschijnen van de cultuurvisie sterk gemaakt voor 6 thema’s die we anders/beter uitgewerkt wilden zien. Die hebben we begin mei gepubliceerd in onze “overwegingen bij de cultuurvisie”. Twee speerpunten betroffen het speelgoedmuseum en het BWH. In de cultuurvisie staat dat het speelgoedmuseum wordt gesloten zodat het geld voor andere zaken kan worden besteed. En over het BWH wordt eigenlijk niets voorgesteld. Daarmee konden wij onmogelijk instemmen.  D66 heeft zich dus ingezet om amendementen op te stellen die de visie op deze twee punten wijzigt, en enkele moties om zwakkere onderdelen van de visie te versterken. De teksten van deze amendementen en moties zijn de voorbije periode veelvuldig besproken en uiteindelijk zijn ze afgelopen woensdag allemaal aangenomen! De fractie van D66 is heel gelukkig met deze uitkomst en ziet de inzet voor beide thema’s beloond. Het jaar 2019 wordt een beslissend jaar voor het speelgoedmuseum. De komende maanden worden twee varianten serieus uitgewerkt en met elkaar vergeleken; een permanente (wisselende)  presentatie in een vast pand (aan de Brink), versus doorlopende wisselende presentaties op afwisselende locaties. Dat moet dan wel binnen passen binnen het beschikbare financieel kader. D66 vertrouwt erop dat dit mogelijk is en de speelgoedcollectie blijvend kan worden behouden voor Deventer. En voor het BWH wordt een gedegen verkenning uitgevoerd naar een andere locatie. De fractie van D66 denkt dat een andere locatie kansrijker en aantrekkelijker is dan een  dure verbouwing van het huidige pand. Begin volgend jaar moeten de resultaten beschikbaar zijn en wij kijken daar belangstellend naar uit.

Vastgoed, samenwerking en een richtinggevend verhaal

Ook deze onderwerpen hebben we eerder in onze “overwegingen” benoemd als belangrijke thema’s. De onderwerpen “cultureel vastgoed” en “samenwerking tussen instellingen” zijn in de cultuurvisie wel genoemd als aandachtspunten, maar de fractie van D66 wilde deze middels moties scherper benoemen. Daarvoor was brede steun bij de andere fracties. Datzelfde geldt voor de motie om alsnog met een richtinggevend “cultureel perspectief” te komen over wat voor een cultuurstad Deventer op lange termijn wil zijn. Ook hiervoor brede steun. Helaas zullen we nooit weten wat de oppositiepartijen van deze moties en amendementen vonden. Alle amendementen en moties zijn door de aanwezige fracties aangenomen. Als fractie van D66 zijn we niet alleen trots op dit resultaat, maar zijn bovenal heel blij dat het culturele veld zeer was ingenomen met deze uitkomst. Diverse culturele instellingen hebben ons bedankt voor onze inzet. En we doen het natuurlijk uiteindelijk voor de culturele voorzieningen voor alle Deventeraren.

De uitgesproken tekst met toelichtingen op de amendementen en moties zijn hieronder te lezen:

Amendement Behoud speelgoedcollectie voor Deventer

Amendement Burgerweeshuis

Motie Cultureel Perspectief 2020 – 2030

Motie Samenwerking Culturele instellingen

Motie Benutting Cultureel vastgoed

Via deze LINK is het debat terug te kijken via de livestream. En de notitie “overwegingen” kunt u lezen via deze LINK.