Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 mei 2019

Overwegingen D66 bij de cultuurvisie Deventer 2019-2022

lees hier de hele notitie: Boeiende beleefstad

D66 wil meer ambitie voor cultuur in Deventer

Eind maart verscheen de cultuurvisie van het college. In het coalitieakkoord “met lef en liefde voor Deventer” is afgesproken dat de cultuurvisie snel zou verschijnen. Die afspraak komt het college na. Over de inhoud van de visie waren vooraf geen afspraken gemaakt. De fractie van D66 is niet enthousiast over de cultuurvisie zoals die er nu ligt. We willen diverse (belangrijke) aanpassingen in de visie.

 

Vooraf eerst eigen huiswerk gedaan

De fractie heeft de voorbije weken een analyse gemaakt van de knelpunten en mogelijke kansen binnen het culturele domein in Deventer. Enkele actieve en deskundige leden hebben meegedacht en daarnaast hebben we diverse gesprekken gevoerd met stakeholders in Deventer. We hebben ook research gedaan naar de keuzes binnen het culture domein in andere gemeenten. Dat heeft geleid tot een intern werkdocument dat we klaar wilden hebben voordat de visie naar buiten zou komen. Op deze manier waren we goed voorbereid op voorstellen van de verantwoordelijk wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks).

 

Notitie “overwegingen D66 bij de cultuurvisie” 

De cultuurvisie van het college was geen document waar onze fractie veel energie van kreeg. We hebben er begrip voor dat het college snel keuzes moest maken om duidelijkheid te scheppen voor veel instellingen bij wie het water aan de lippen staat. We betreuren echter dat het stuk geen visie en ambitie uitstraalt, beiden veroorzaakt door de beperkte hoeveelheid middelen.

Het eerdere huiswerk heeft ons geholpen om met een notitie “overwegingen D66 bij de cultuurvisie” te komen. Deze notitie is te downloaden via deze >LINK<

 

De notitie beschrijft onze 6 kernpunten:

  1. D66 zet in op het vrijmaken van meer budget voor de cultuurbegroting.
  2. D66 zal het college vragen om alsnog binnen een jaar met een visie te komen op cultuur. Daag de instellingen uit om daarvoor zelf met voorstellen te komen.
  3. D66 wil snel een perspectief voor het poppodium. Binnen deze collegeperiode moet er een verkenning worden uitgevoerd naar andere locaties en moet daarna een besluit genomen worden over de realisatie daarvan. D66 ziet kansen op het Haveneiland.
  4. D66 wil vasthouden aan een permanente presentatie van de speelgoedcollectie. De oude bibliotheek lijkt daarvoor zeer geschikt.
  5. D66 wil een gedegen verkenning naar de vraag hoe het cultureel vastgoed beter kan worden benut voor de programma’s en instellingen. Het voorstel in de cultuurvisie om met normhuren te gaan werken spreekt ons aan.
  6. De instellingen kunnen en moeten binnen de programmalijnen beter samenwerken.

lees hier de hele notitie: Boeiende beleefstad

Thema

Cultuur

D66 wil:
• De cultuursector in gelijke mate laten meegroeien met de gemeentelijke
investeringsmiddelen, met een rijk en divers aanbod van cultuur in stad
en dorp;

• Blijven inzetten op evenementen met internationale allure en koppelen
aan stadspromotie van ’Deventer’;

• Een levendig poppodium Burgerweeshuis;

• Inzetten op een breed aanbod van cultuureducatie;

• Behoud en versterking van het historisch cultureel erfgoed.

Lees meer