Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 april 2019

Terugblik Deventer Regenboogstad

Op 10 april 2019 stond het Plan van Aanpak Regenboogstad 2019-2022 op de agenda om de wethouder en de werkgroep diversiteit wensen mee te geven over de besteding van de regenbooggelden. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de gemeente blijft investeren in LHBTI-acceptatie.

 

Positieve start

D66 Deventer is positief gestemd over de inspanningen van het college om dit thema handen en voeten te geven. Het Plan van Aanpak ziet er uit als een goed startdocument. De beleidsdoelen zijn echter globaal geformuleerd waardoor het moeilijk is te controleren of er een cohesie en duidelijke strategie zit achter de reeds ontplooide initiatieven. De fractie van D66 is dus van mening dat het op onderdelen wat concreter mag.

Meetbaar en divers

Daarom vroeg D66 aan de wethouder om in de uitvoering meetbare doelen te formuleren, zodat we kunnen controleren of we op koers liggen om de door onszelf gestelde doelen te halen. De stuurgroep die de komende tijd aan de slag gaat om invulling te geven aan dit plan bestaat weliswaar uit gerenommeerde partners, zoals het Etty Hillesum Lyceum en het COC, toch is het voor D66 Deventer belangrijk dat de stuurgroep voldoende divers is. Onze fractie vroeg de wethouder daarom om kritisch te zijn op de samenstelling van de stuurgroep en te zorgen voor diversiteit en verjonging.

Van en voor de samenleving

De wethouder heeft toegezegd om te streven naar concrete doelen met daarbij als uitgangspunt dat de stuurgroep en samenleving centraal staan bij de uitvoering daarvan. Ook is toegezegd om aandacht te besteden aan de bekendheid van de regenbooggelden opdat meer organisaties nieuwe initiatieven. Hij zal ook  ontplooien kijken of de paragraaf veiligheid een plek kan krijgen in dit plan. Hij zal de wensen over de samenstelling van de stuurgroep serieus nemen en hiermee aan de slag gaan.

Samengevat

Kort samengevat is D66 Deventer blij met de aandacht, de investeringen en de toezeggingen van de wethouder om diversiteit en concreet beleid na te streven bij de uitvoering van initiatieven. Voor D66 is het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, het investeren in LHBTI-thematiek helpt hierbij.