Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 februari 2019

Waterschapsverkiezingen: D66 steunt Water Natuurlijk

Waterschapsverkiezingen, hoe zit dat nu? De Waterschappen of Hoogheemraadschappen zijn de oudste democratisch georganiseerde bestuursorganen in Nederland, het eerste waterschap stamt al uit de 13e eeuw. Aanvankelijk hadden alleen landeigenaren een stem in het waterschap, later werden er algemene verkiezingen  georganiseerd, en vanaf 2008 is het bij de waterschapsverkiezingen mogelijk om met een partij of lijst mee te doen.

De partij Water Natuurlijk is in 2008 opgericht door onder meer D66GroenLinks, de provinciale milieufederatiesVereniging Natuurmonumenten, de Waddenvereniging, het IVN  en Stichting de Noordzee.

Deventer ligt in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Zij zorgen ervoor dat we de voeten droog houden, maar is ook belangrijk voor de natuur, het landschap en de recreatie. Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta wordt gesteund door D66, GroenLinks en PvdA.

De speerpunten in het Water Natuurlijk programma voor 2019:

 • Klimaat, biodiversiteit en recreatie centraal
 • Schoon en gezond water voor een veilige en prettige woonomgeving
 • Natuurontwikkeling en recreatie meer ruimte en bescherming van ons mooie waterrijke landschap
 • Onze bodem niet verder laten dalen, vooral in de gebieden met een veenweidebodem zodat ook minder CO2 vrijkomt
 • Minder water rondpompen en laten doorstromen: toekomstbestendig inrichten van watersysteem
 • Anticiperen op verdergaande klimaatverandering ( bijvoorbeeld zeespiegelstijging, verdroging en hitte in de stad) met duurzame oplossingen aan de bron
 • Grondstoffen en energie winnen: een circulair en duurzaam waterschap
 • Zoveel mogelijk schoon water uit onze rioolwaterzuiveringen: medicijnresten en microplastics filteren
 • Het waterschap staat midden in de maatschappij: ‘Samen aan het werk’ in gebiedsgerichte opgaven
 • Een gezonde financiële organisatie, eerlijke verdeling van lusten en lasten (uw belastinggeld)
 • Wij kijken naar het hier en nu, maar altijd met het oog op de toekomst.

 

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta publiceert verkiezingsprogramma

De kandidatenlijst is 4 februari ingeleverd bij het centraal stembureau, op 8 februari heeft Water Natuurlijk bij loting lijstnummer 4 gekregen. Nu alle formaliteiten zijn vervuld, kan de campagne echt van start. Dat begint bij het presenteren van het verkiezingsprogramma. De kern waar het voor Water Natuurlijk om draait: een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten, nu én in de toekomst, goed toeven en veilig is.
Water Natuurlijk heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma rond alle thema’s die in het waterschap spelen. In elf hoofdstukken zetten we onze ambities op een rij, waarbij vier elementen steeds terugkeren: Groen, Gezond, Genieten en Gezamenlijk investeren.

Klimaat centraal

De grote overkoepelende uitdaging die voor ons ligt, is wat klimaatverandering voor ons waterschap betekent. Hoe gaan we om met de gevolgen, maar vooral: kunnen we problemen vóór zijn? De komende vier jaar staan daarom vooral in het teken van het klimaat. Duurzaamheid moet in alle activiteiten van het waterschap terugkomen: van het zelf opwekken van de energie die het waterschap gebruikt tot het sluiten van de lokale kringloop.

Biodiversiteit

Een tweede belangrijk punt is biodiversiteit. We moeten beter zorgen voor de rijkdom aan planten en dieren in ons gebied, in én boven water. Om het zichtbare en onzichtbare verlies aan soorten tegen te gaan en te herstellen, is een ander land(bouw)gebruik noodzakelijk. Die handschoen willen we samen met natuurbeheerders, boeren, bedrijven en andere partijen oppakken.

Recreatie

Welke grote vraagstukken er ook liggen, we moeten ook blijven genieten van water in ons landschap: toegankelijke dijken en paden langs water voor wandelaars of fietsers, goed viswater, ruimte voor watersporters, veilig zwemwater.

Team voor de toekomst

Met een sterk team uit alle delen van het gebied van het waterschap wil Water Natuurlijk de ambities uit het verkiezingsprogramma realiseren. Lijsttrekker Marion Wichard is enthousiast over de kandidatenlijst: “In het team dat ik straks in het waterschapsbestuur mag aanvoeren, zit zowel ervaring als jong talent, iets waar ik blij mee ben. Ik verwacht veel van de twintigers en dertigers. Zij zien goed in hoe klimaatverandering onze, en vooral hún toekomst beïnvloedt.” Deventer levert 5 van de 23 kandidaten, Anna Veldhoen (plek 5), Tjoek Korenromp (plek 7), Jos Piery (plek 14), Martin Hoek (plek 17) en Piet de Noord (plek 22).

Meer informatie:

Het verkiezingsprogramma 2019-2023 van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta is te downloaden van de site: http://waternatuurlijkdodelta.nl