Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 januari 2019

D66 stelt vragen over Deventer als Regenbooggemeente

Naar aanleiding van de Nashville-verklaring en het niet hijsen van de regenboogvlag als protest tegen deze verklaring stelden wij samen met bijna alle fracties in de raad schriftelijke vragen aan het college.

Lees hieronder de vragen:

 

 

Geacht college,

De landelijke ophef over de zogenoemde Nashville-verklaring zal u niet zijn ontgaan. Een verklaring opgesteld door mensen uit religieus conservatieve Amerikaanse kringen maar tevens een verklaring die ondertussen ook zijn weg heeft gevonden naar sommige conservatieve kringen in de Nederlandse samenleving. Een samenleving die in de loop van de jaren is opgebouwd op basis van de uitgangspunten en principes rond gelijke behandeling, respect en ruimte voor andersdenkenden en de persoonlijke levensruimte voor mensen, waaronder de vrijheid om zelf te bepalen wie je liefhebt. Vanuit de Amerikaanse ultraconservatieve kringen is de Nashville-verklaring een niet-direct verrassende oproep tot het verkleinen van de vrijheid van veel mensen uit de LHBTI-gemeenschap. Het maakt het niet minder schokkend om te zien hoe ver we soms nog verwijderd zijn van een samenleving, ook internationaal, waarin mensen zichzelf kunnen zijn, voor hun geaardheid uit kunnen komen en openlijk homoseksueel, lesbisch of transgender kunnen zijn.

Er zijn de afgelopen tientallen jaren in Nederland belangrijke stappen gezet, maar soms lijkt het ook alsof er stappen teruggezet worden. Op zijn minst staat de huidige situatie onder druk. Zeker als enkele Nederlandse politici de verwerpelijke Nashville-verklaring onderschrijven en ondertekenen. Het maakt de noodzaak om als maatschappij stappen voorwaarts te blijven zetten des te groter en het vraagt ook blijvende en stevige actieve inzet van de overheid om de randvoorwaarden voor vrijheid en gelijke behandeling van iedereen te blijven bevorderen. In die zin is het positief dat Deventer een van de Regenbooggemeenten is, een gemeente die zich inzet voor de acceptatie en bescherming van de LHBTI-gemeenschap. Dat vraagt dan wel om actieve inzet en het zichtbaar maken daarvan. Naast het feit dat Deventer een regenbooggemeente is, hebben bijna alle in de raad vertegenwoordigde partijen het roze stembusakkoord ondertekend. Het roze stembusakkoord is een manifest waarin de bijna voltallige raad verklaart werk te maken van LHBTI-acceptatie en ruimte voor eenieder om vrij te zijn en te voelen. De aanbevelingen uit het roze stembusakkoord is leidend in bij het maken van beleid volgens het bestuursakkoord 2018-2022

hebben n.a.v. het voorgaande de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Het college heeft aangegeven 365 per dagen per jaar Regenbooggemeente te zijn en daarom n.a.v. de Nashville-verklaring niet te kiezen voor het hijsen van de regenboogvlag, als actieve blijk van de sociale acceptatie van LHBTI’ers in de gemeente Deventer conform de regenboogdoelen. Kan het college van B&W deze teleurstellende keuze nader toelichten en aangeven op welke wijze zij in dergelijke opspelende landelijke discussies wel blijk van ondersteuning aan betrokken mensen kan en wil geven?
  2. Op welke wijze stemt het college op dit moment haar inzet, zowel op basis van actualiteit als standaard af met betrokken organisaties zoals het COC en het Meldpunt Discriminatie?
  3. Kan het college aangeven op welke wijze zij op dit moment concreet invulling geeft aan haar rol als regenbooggemeente en hoe dit bijdraagt aan de verbetering van de positie van de LHBTI-gemeenschap?
  4. Hoe wordt op dit moment vormgegeven aan het verbeteren van de zorg en positie van mensen die nu nog moeilijk tot niet ‘uit de kast’ durven te komen en zichzelf kunnen zijn, bijvoorbeeld jongeren of mensen afkomstig uit religieus-orthodoxe hoek? Hoe wordt deze zorg en ondersteuning ook effectief onder de aandacht gebracht van mensen die dit raakt?
  5. In 2016 nam de raad een met zeer brede steun een motie aan voor de realisatie van een kunstwerk om te benadrukken dat Deventer een Regenbooggemeente is die haar LHBTI-gemeenschap omarmt en ondersteunt. Hoe is er vormgegeven aan deze motie? Op welke wijze is er concreet vormgegeven aan het onderdeel van het dictum van de motie waarin gesteld werd om ‘uit te zoeken op welke wijze het mogelijk is om jaarlijks op Coming Out Day een of meerdere prominente gebouwen in de regenboogkleuren uit te lichten of te bevlaggen’?
  6. Het roze stembusakkoord is een manifest waarin de bijna voltallige raad verklaart werk te maken van LHBTI-acceptatie en ruimte voor eenieder om vrij te zijn en te voelen. De aanbevelingen uit het roze stembusakkoord is leidend in bij het maken van beleid volgens het bestuursakkoord 2018-2022. In hoeverre ziet het college het roze stembusakkoord als een opdracht aan het college?

 

Deze vragen werden ingediend namens negen fracties, te weten: PvdA Deventer, D66 Deventer, VVD Deventer, GroenLinks Deventer, Deventer Sociaal, GEmeenteBelang, DeventerNU, Deventer Belang en CDA Deventer. Alleen de eenmansfracties van Denk en ChristenUnie dienden de vragen niet mede in.

Zie ook de publicatie van De Stentor: https://www.destentor.nl/deventer/groot-deel-gemeenteraad-deventer-wil-uitleg-over-niet-hijsen-van-regenboogvlag~ac2a1376/