Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 januari 2019

D66 Deventer wil opheldering over conflict met Klimmendaal

Met enige zorg vernamen we in de afgelopen kerstperiode over problemen voor cliënten van
Klimmendaal. Zoals ook uit de berichtgeving van Stentor blijkt zijn er problemen ontstaan tussen de
gemeente en Klimmendaal omtrent de huisvesting. De berichtgeving en de ontstane situatie roept bij
ons enige vragen op. Voor D66 is het van groot belang dat zorgaanbod en zorgvraag goed op elkaar
afgestemd blijven en een stabiele factor vormt voor inwoners van Deventer en gebruikers van het
zorgaanbod in Deventer. We begrijpen overigens dat e.e.a. afgewogen moet worden, ook met
andere belangen. Om deze reden stelt onze fractie schriftelijke vragen aan het college.

Onze vragen omtrent de gevolgen voor de cliënten zijn:

 • Is er al iets bekend over de directe gevolgen voor cliënten tussen nu en eind januari?
 • Heeft het college een beeld van de negatieve gevolgen voor cliënten op een meer langere termijn?
 • Ziet het college nog mogelijkheden – al dan niet in samenspraak met Klimmendaal- om de negatieve gevolgen van de ontstane situatie weg te nemen, dan wel zo veel mogelijk te beperken?

De voorkeur van de huisvestingslocatie roept bij ons ook enige vragen op:
Uit de berichtgeving van de Stentor blijkt dat Klimmendaal een duidelijke voorkeur heeft om zich te
vestigen aan de Hunneperkade.

 • Heeft het college enig idee waarom Klimmendaal die voorkeur zo
  duidelijk heeft kunnen ontwikkelen en waarom Klimmendaal hier zo vasthoudend in heeft
  geacteerd?
 • Vanuit de gemeente wordt gesproken over een duidelijke voorkeur om zorginstellingen te
  huisvesten rondom Deventer Ziekenhuis aan de Brinkgreven. Wat heeft de gemeente er aan gedaan
  het huisvestingsaanbod vanuit dit gebied voldoende af te laten stemmen met de behoeften van
  Klimmendaal en haar cliënten?
 • Past huisvesting op het Brinkgreven terrein nog steeds? Wat zijn volgens college de voor/nadelen
  voor Klimmendaal, Dimence en andere betrokkenen? Hoeveel tijd zou het ongeveer vergen om
  Klimmendaal hier eventueel een passend alternatief aan te kunnen bieden?

Wat betreft de mogelijke consequenties & risico’s hebben we ook vragen:
In de berichtgeving in de Stentor wordt gesproken dat Klimmendaal daar geen zorginstelling mag
vestigen vanwege de zonering. Tegelijk wordt door de bestuursvoorzitter van Klimmendaal
aangegeven dat er voldoende jurisprudentie is die de ruimte biedt voor een zorginstelling om zich te
kunnen vestigen in een gezoneerd gebied. Hij geeft tevens aan dat hij een procedure hierover wil
gaan starten.

 • Welke risico’s zijn er volgens het college voor de gemeente bij de huidige situatie?
 • Wat zouden de consequenties zijn voor de gemeente als er een gerechtelijke uitspraak volgt die
  aangeeft dat huisvesting toch mogelijk is?
 • Is het college iets bekend over andere zorginstellingen dan Klimmendaal met een voorkeur om zich
  elders in de gemeente te willen vestigen?