Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 december 2018

D66 Deventer maakt zich sterk voor Burgerweeshuis

Op de laatste raadsvergadering van 2018 heeft D66 zich (tevergeefs) opnieuw sterk gemaakt voor de verbouw van het poppodium Burgerweeshuis. Al jaren is D66 consistent in deze keus omdat Deventer als 100.000+ gemeente met veel ambitie, een volwaardig poppodium verdient. Helaas lijken de kaarten in de raad anders geschud

 

Investeringen aan de voorkant verdienen zich dubbel en dwars terug

Dit jaar is een verfijningsonderzoek naar de verbouw van het BWH opgeleverd.  We weten door dit onderzoek nu veel meer over de mogelijkheden en risico’s. Daarnaast is er nu bekend dat de volledige verbouwing ruim € 8 mln. zal kosten. Dat de raming tweemaal zo hoog uitvalt als in eerste instantie was begroot is wel een tegenvaller. D66 Deventer vindt het positief dat er nu aan de voorkant goed onderzoek is gedaan om de kosten beter inzichtelijk te krijgen, hierdoor start je met een voorsprong aan de verbouwing. Iets dat een belangrijke les was die de raad uit het dossier De Viking heeft getrokken; investeringen in de voorkant betalen zich later dubbel en dwars terug.

De hoge nieuwe raming roept schrikreacties op bij veel fracties. Een besluit over zo’n groot bedrag vraagt om passend vergelijkingsmateriaal om meer gevoel te krijgen over de orde van grootte en beïnvloedbaarheid van dergelijke investeringen.

Amendement om meer info te verzamelen over relevante thema’s

De fractie van D66 Deventer heeft, samen met PvdA Deventer, een amendement ingediend om een voorstel van het college voor vervolgonderzoek, aan te vullen met relevante aandachtspunten. Bij de afweging om ruim € 8 mln. beschikbaar te stellen vindt D66 het belangrijk dat de Gemeenteraad ook meer kennis heeft over de volgende zaken:

  • de bouw, financiering en exploitatie et cetera van recent gebouwde of verbouwde poppodia in Nederland. Hoe verhoudt een investering van ruim € 8 mln zich tot vergelijkbare projecten? En wat leert ons dat voor Het Burgerweeshuis?
  • Extra financieringsbronnen. Zijn er fondsen, provinciale- of EU-subsidies of sponseringsopties denkbaar om de gemeentelijke of eigen bijdrage te verlagen?
  • Zijn er reële opties in het programma van eisen om te versoberen?

Onze fractie is niet uit op versoberingen; op een volwaardig poppodium moeten we niet willen schrappen. Maar meer inzicht in de beïnvloedbaarheid van een dergelijk groot bedrag is wel nodig om een raadsmeerderheid achter een dergelijke investering te krijgen.

Raadsmeerderheid heeft geen vragen meer en geen behoefte aan vervolgonderzoek

Bij de stemming over het collegevoorstel om het verfijningsonderzoek vast te stellen en een bedrag van € 75.000,- beschikbaar te stellen om een aantal resterende vragen te onderzoeken, bleek dat een raadsmeerderheid hier geen behoefte aan heeft. Het amendement kreeg daardoor natuurlijk ook geen meerderheid. Bij het debat over het amendement en raadsvoorstel bleek dat veel fracties moeite hebben met de hoogte van de geschatte kosten voor de verbouw. Over dit onderwerp zijn geen concrete afspraken gemaakt in het coalitieakkoord. Bij de formatie bleek al dat hier binnen de coalitie verschillend over wordt gedacht. In het voorjaar zullen we met de cultuurvisie ingrijpende keuzes moeten maken binnen het culturele veld. Wij vinden het zeer spijtig dat een raads­meerderheid de komende maanden niet wilde benutten om het huiswerk voor die afweging beter op orde te krijgen. Juist ook omdat elke euro investering aan de voorkant van een majeure investering, zich bij de realisatie dubbel en dwars terugverdient. Het lijkt erop dat een deel van de raad überhaupt niet van plan is om te willen investeren in een volwaardig Deventer Poppodium. D66 zal zich in blijven zetten voor de realisatie van een volwaardig poppodium en sterk Burgerweeshuis.