Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 december 2018

Pijnlijke keuzes in de cultuursector

De cultuurdossiers kregen op de laatste raadsvergadering alle aandacht. Naast het Burgerweeshuis stond ook het Deventer Verhaal op de agenda met een raadsvoorstel van het college om voor 2019 een bedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de exploitatie van het Speelgoedmuseum, ongeacht op welke plek het gehuisvest zal worden. Dit voorstel houdt ook de optie open om een zelfstandig speelgoedmuseum te beëindigen; dan is het geld te besteden aan frictiekosten. Dit raadsvoorstel gaf aanleiding tot enkele moties en amendementen over het speelgoedmuseum en het Deventer Verhaal in brede zin.

Veel amendementen en moties

Het Speelgoedmuseum en het Deventer Verhaal roept altijd veel discussies op. Dus ook dit keer weer veel moties en diverse amendementen. De VVD stelde voor (voorstel ingetrokken) om alle eerder genomen raadsbesluiten over het speelgoedmuseum als niet genomen te beschouwen en zo met een geheel schone lei de discussie te voeren binnen het kader van de cultuurvisie over de toekomst van het speel­goed­museum. Dit voorstel leidde tot veel kritiek vanuit het culturele veld omdat de raad zich daarmee een weinig betrouwbare bestuurlijke partner zou tonen. D66 heeft zich van meet af aan tegen dit amendement gekeerd omdat het (1) een groot risico geeft voor nog grotere stuurloosheid als alle kaders worden losgelaten en (2) het overbodig is en vooruitloopt op de cultuurvisie omdat we binnen die visie bepaalde kaders/eerder genomen besluiten altijd nog kunnen aanpassen en waar nodig aanvullen.

Wel steun voor Motie van D66 met PvdA. Een andere motie na toezegging ingetrokken

Het Deventer Verhaal kreeg ook te maken met een beëindiging (per 1-1-2019) van de huurcompensatie voor de huur van het Waaggebouw. De jaarhuur gaat voor Deventer Verhaal fors omhoog. Dit heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering. D66 heeft daarom samen met PvdA een motie ingediend om de huurcompensatie tenminste met een jaar te verlengen zodat de huisvesting onderdeel kan worden van de cultuurvisie. Dit voorstel kon rekenen op een meerderheid in de Raad. Omwille van een sluitende begroting is er gekozen voor een half jaar dekking en uitzicht op een structurele oplossing.

Een tweede motie van D66 en PvdA bevatte een voorstel om de komende tijd een aantal onduidelijkheden te onderzoeken omtrent de huisvesting van Deventer Verhaal. De aandachtspunten zijn geschikte locaties voor de collecties van Deventer Verhaal (waaronder de speelgoedcollectie) en de financiële gevolgen daarvan. Evenals bij het Burgerweeshuis, lijken een groot aantal fracties al een keus gemaakt te hebben over de toekomst van Deventer Verhaal en wijzen op die reden een vervolgonderzoek af. Na toezegging van het college om de motie genoemde punten wel te willen onderzoeken is de motie niet in stemming gebracht. Het procesvoorstel van het college is met algemene stemmen aangenomen. Daar is de fractie van D66 tevreden mee.

De cultuurvisie zal over pijnlijke keuzes gaan

De discussie over Deventer Verhaal maakte duidelijk dat de discussie over de cultuurvisie komend voorjaar pijnlijke keuzes vergt. Vrijwel elke culturele instelling schrijft rode cijfers. De Schouwburg heeft tekorten, het Burgerweeshuis vergt een grote verbouwinvestering, Deventer Verhaal heeft al jarenlang een opdracht van de Raad om haar collecties te tonen maar krijgt van de gemeente geen vastgoed om dat mogelijk te maken, de Viking is nog niet afgebouwd en er loopt nog een geschil met de aannemer over de kostenverdeling. Zo valt nog even door te gaan met de cultuureducatie: het muziekhuis zit binnenkort zonder pand en het kunstcircuit maakt zich grote zorgen et cetera.

Meedenken?!

Onze fractie zal hierover komende weken ook het hoofd over moeten breken. Het culturele aanbod is voor ons ook van grote economische en maatschappelijke waarde omdat het bijdraagt aan het vestigingsklimaat en onze rijke historie. Schrappen in cultuur is op lange termijn schrappen in de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Dit baart ons enorme zorgen, het zal nog heel lastig worden komend voorjaar. We nodigen onze leden en ieder die het aangrijpt van graag uit om mee denken en te spreken over dit dilemma.