Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 september 2018

Vinger aan de pols bij grote projecten

Raad houdt vinger aan de pols bij grote projecten

De Raad heeft in juni 2018 ingestemd met alle (15) aanbevelingen uit het raadsonderzoek naar De Viking. Die moeten er, samenvattend, toe leiden dat de Raad zorgvuldiger, tijdiger en projectmatiger door het college wordt geïnformeerd over belangrijke projecten, zodat de Raad tijdig kan bijsturen op momenten dat daartoe aanleiding bestaat.

Werksessie over betrokkenheid raad bij grote projecten

Op 19 september was er een werksessie voor de raad met college en ambtelijke organisatie om de eerste voorstellen daarover met elkaar te bespreken. De voorstellen vielen in goede aarde bij de Raad en worden verder uitgewerkt en later ter vaststelling aan de Raad voorgelegd. De raadsleden konden zich vinden in De definitie van “grote projecten” is ook ruimer gesteld.  Grote projecten zijn projecten die een grote maatschappelijke of financiële impact kunnen hebben op de gemeente. Vanwege de impact hebben ze extra aandacht nodig van de Raad. Het kan dus gaan om projecten van fysieke aard zoals gebouwen maar ook een verandering in het Sociaal domein of een groot nieuw evenement.

Leidraad grote projecten met gefaseerde besluitvorming

Voor dit soort projecten zal het college een leidraad opstellen met spelregels die zelfbindend zijn over de informatieverschaffing en het besluitvormingsproces naar en door de Raad. De Raad wordt natuurlijk betrokken bij het opstellen en de vaststelling van deze leidraad. Grote projecten worden  projectmatig en daarmee gefaseerd aangepakt. Zo wordt eerst het probleem in kaart gebracht waarvoor het project een oplossing moet zijn; de oriëntatiefase. Vervolgens wordt die oplossing (idee) verkend en worden de kosten, de planning en mogelijke opties uitgewerkt. Daarna kan het project eventueel gerealiseerd worden en na de opleving volgt de beheerfase.  De essentie is dat de Raad bij elke fasewisseling in stelling wordt gebracht en een besluit neemt over de verzamelde inzichten en de voortgang naar de volgende fase (of niet). De raad krijgt verder elk kwartaal een overzicht van de stand van zaken van de grote projecten. Het is de intentie dat we een overzichtelijk aantal projecten als “groot project” bestempelen om niet te verdrinken in een zee aan informatie die we als Raad niet aankunnen.

Als D66 hebben we vorig jaar de GL-motie voor het raadsonderzoek nadrukkelijk ondersteund om te leren van de vele fouten rond de Viking. Goed dat het college de vaart houdt bij het uitwerken van die lessen. We wachten de voorstellen over de leidraad met vertrouwen af.

 

Jan Schuring

Fractievoorzitter D66 Deventer

Woordvoerder economie, cultuur en bestuur.