Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 juni 2018

Terugblik raadsdebat tarieven inkoop WMO

Op 30 mei werd er in de gemeenteraad beslist over de tarieven van de inkoop WMO voor 2019. De zorg in natura is een belangrijk onderwerp. De totstandkoming van de tarieven via marktconsulatie bij de aanbieders zorgde voor veel discussie. Lees voor meer details en de afwegingen van D66 hieronder verder.

 

Op 30 mei 2018 besloot de gemeenteraad over de inkoop WMO voor 2019. Hierbij zijn de tarieven voor de zorg in natura, zoals persoonlijke ondersteuning, ondersteuning bij daginvulling en een schoon huis vastgesteld. Deventer doet de inkoop samen met gemeente Olst-Wijhe. De kwaliteit van deze zorg is belangrijk, omdat de hulp gaat naar kwetsbare mensen en middel is om zwaardere (en duurdere) hulp te voorkomen of uit te stellen.

Uitgangspunten

In het kwaliteitskader, dat al eerder is vastgesteld, worden duidelijke kwaliteitseisen gesteld: keuzevrijheid, doelmatigheid en maatwerk. Iedereen heeft het recht om de zorgaanbieder te kiezen die bij haar/hem past. Deze zorg zou in principe via Zorg in Nature geleverd moeten kunnen worden. De gemeente controleert of de kwaliteit van de geleverde zorg voldoet aan de eisen, of die passend is en of het afgesproken maatwerk ook geleverd wordt. Verder vinden we in Deventer dat er ruimte moet zijn en blijven voor innovatie binnen de zorg, waardoor de totale zorgkosten omlaag gebracht kunnen worden.

Proces

De voorgestelde tarieven zijn tot stand gekomen door een zgn. marktconsultatie in twee ronden met de zorgaanbieders, groot en klein. De marktconsultatie vanaf november 2017 tot mei 2018, leidde tot hogere tarieven voor individuele ondersteuning en lagere tarieven voor groepsbegeleiding. Voor het merendeel van de zorgaanbieders en de gemeente was dit een werkbare uitkomst. De gemeente moet er 1 juni mee aan de slag gaan om de aanbesteding uit te zetten om de zorg per 1 januari (ook juridisch) goed georganiseerd te hebben.

Tijdens de raadstafel op 23 mei gaven een aantal verontruste kleine zorgaanbieders aan dat zij met het voorgestelde tarief voor de basis-daginvulling (groepsbegeleiding) niet uit zouden kunnen. Niet iedereen had deelgenomen aan de marktconsultatie, zo werd ook in een brandbrief te kennen gegeven.

Afwegingen

In de week tussen de raadstafel en de besluitvorming, zijn verschillende fracties waaronder D66 aan de slag gegaan om te achterhalen wat er gebeurd is en of er in dit late stadium nog iets aan te doen viel. De kleinschalige zorgaanbieders bieden in het algemeen zeer goede zorg en zorgen voor een verbreding van het aanbod en daarmee ook voor keuzevrijheid van cliënten.

Onze conclusie was dat teruggaan naar de oude tarieven of de marktconsultatie overdoen niet mogelijk was, zonder dat dat zou leiden tot veel nadelen bij andere aanbieders en daarmee veel meer cliënten zou benadelen. Ofwel zou leiden tot zeer hoge kosten en risico’s voor de gemeente Deventer en dan nog niet voor het merendeel terecht zou komen bij de beoogde organisaties.

Motie

D66 heeft samen met Gemeentebelang een motie ingediend om de kleine zorgaanbieders te ondersteunen in de komende tijd. Niet direct in de tarieven, maar in ondersteuning bij de formaliteiten, bij het (samen?) gebruikmaken van innovatiefaciliteiten en dergelijke. Ook moet bekeken worden of de gebruikte methode voor tariefbepaling werkbaar is voor de toekomst. De zorgaanbieders zijn (ook) zelf aan zet.

Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen.  De wethouder heeft de opdracht om de situatie nauwlettend in de gaten te houden en de raad in het najaar te informeren.

Toekomst

De raad was erg ontevreden over de te late agendering van zo’n belangrijk thema. Met algemene stemmen werd een CU-motie aangenomen, mede ingediend door D66, om de inkoop WMO als majeur project te betitelen. Waardoor de planning en besluitvorming beter georganiseerd moet worden. Maatschappelijke ondersteuning is te belangrijk om als gemeenteraad op deze onbevredigende manier over te besluiten.